Bel ons op: 020-8908131

Algemene voorwaarden van ALIGHTCAREERS

 

Artikel 1 Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het ver­richten van diensten of het leveren van producten door ALIGHTCAREERS. Hieronder worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, overeenkomsten in het kader van individuele coachingstrajecten (outplacement, loopbaanadvies, persoonlijke ontwikkeling, startersbegeleiding, re-integratie en IRO), alsmede coaching en training binnen organisaties (in zowel individuele als groepstrajecten).

1.2       In deze voorwaarden wordt ALIGHTCAREERS, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als ALIGHTCAREERS, en de wederpartij van ALIGHTCAREERS wordt aangeduid als ‘Opdrachtgever’. De door ALIGHTCAREERS aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten of producten worden aangeduid als de ‘Activiteit’ of de ‘Activi­teiten’. De personen die namens Opdrachtgever deelnemen aan de door ALIGHTCAREERS verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de ‘Deelnemer’.

1.3       Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ALIGHTCAREERS zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers van ALIGHTCAREERS worden, door de van

toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden door ALIGHTCAREERS, gelijktijdig uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.4       Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schrifte­lijk met ALIGHTCAREERS is overeengekomen. Dergelijke aanvullingen of afwijkingen gelden slechts met betrekking tot de overeen­komst waarbij ze gemaakt zijn.

1.5       De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen ALIGHTCAREERS en Opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestem­ming van ALIGHTCAREERS.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen van ALIGHTCAREERS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2       Bij de aanbieding verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt ALIGHTCAREERS niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1       Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

3.2       De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging aan ALIGHTCAREERS en door deze algemene voorwaarden.

3.2.1        Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door ALIGHTCAREERS uitgebrachte offerte laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan ALIGHTCAREERS, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door ALIGHTCAREERS een aanvang is gemaakt.

3.2.2        Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal ALIGHTCAREERS de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1       Alle door ALIGHTCAREERS aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief 19 % BTW.

 

Artikel 5 Betalingscondities

5.1       De aan de Activiteit verbonden prijs wordt vooraf­gaande aan de aanvang van de Activiteit door ALIGHTCAREERS aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en dient door Opdracht­gever voor aanvang van de Activiteit aan ALIGHTCAREERS te zijn be­taald, tenzij anders is overeengekomen.

5.2       Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ALIGHTCAREERS te verrekenen wordt hierbij uitdrukke­lijk uitgesloten.

5.3       De Opdrachtgever is in geen enkel geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens ALIGHTCAREERS op te schorten.

5.4      Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever van een factuur van ALIGHTCAREERS, is de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, ALIGHTcareersder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de Opdrachtgever kan worden toegerekend. In dat geval heeft ALIGHTCAREERS het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren.

5.5       Over niet tijdig betaalde bedragen is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot de datum van algehele voldoening.

5.6       In het kader van de invordering van door Opdrachtge­ver niet, niet volledig of niet tijdig betaalde facturen zijn alle door ALIGHTCAREERS gemaakte buitengerechtelijke kosten (con­form het incassotarief van de NOVA), alsmede de daadwer­kelijk gemaakte gerechtelijke kosten (ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Organisatie

6.1       Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan ALIGHTCAREERS afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevesti­ging of programma vermelde locaties en data.

6.2       ALIGHTCAREERS behoudt zich het recht voor om in de Activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.3       Bij niet doorgaan van een Activiteit door omstandighe­den als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van ruimten, zal ALIGHTCAREERS – indien redelijkerwijze mogelijk – voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de Opdrachtgever restitueren.

6.4       ALIGHTCAREERS is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

 

Artikel 7 Annulering

7.1       Indien de Opdrachtgever een aan ALIGHTCAREERS verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan ALIGHTCAREERS.

7.2       Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht bij of na aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij de volledige kosten van deelname verschuldigd.

7.3       Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht binnen drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij 50% van de kosten voor deelname verschuldigd, vermeerderd met de administratiekosten van € 50,–. In afwijking van het voorgaande, blijven de volledige verblijfskosten verschul­digd indien en voor zover ALIGHTCAREERS deze kosten aan een derde verschuldigd is.

7.4       Indien binnen 1 jaar alsnog wordt deelgenomen aan de betreffende Activiteit, ontvangt de Opdrachtgever op de dan verschuldigde kosten van deelname een reductie ter grootte van de reeds in rekening gebrachte kosten van deelname.

7.5       Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende Activi­teit annuleert, is hij slechts administratiekosten ten bedrage van € 50,– verschuldigd. In verband met deelname te maken verblijfskosten worden evenwel slechts gerestitu­eerd indien en voor zover ALIGHTCAREERS ter zake naar derden geen kosten behoeft te maken.

7.6       De Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde Deelnemer aan te wijzen.

7.7       Indien een Deelnemer aan een deel van de Activiteit niet kan deelnemen, kan dat deel worden gevolgd bij een zelfde Activiteit die ALIGHTCAREERS elders organiseert, mits het aantal Deelnemers aan die Activiteit dat toelaat naar het oordeel van ALIGHTCAREERS. Hiervoor is de Opdrachtgever administratiekosten verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de prijs van de Activiteit, alsmede de extra verblijfskosten voorzover ALIGHTCAREERS deze kosten aan een derde verschuldigd is.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1       Behoudens voor zover door ALIGHTCAREERS dan wel haar mede­werkers opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is ALIGHTCAREERS voor schade slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengeko­men Activiteit.

8.2       De Opdrachtgever vrijwaart ALIGHTCAREERS tegen alle aanspraken van derden, de door ALIGHTCAREERS in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de Activiteiten van ALIGHTCAREERS, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ALIGHTCAREERS of haar medewerkers.

 

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom

9.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berus­ten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Activiteiten van ALIGHTCAREERS, waaronder tevens de rechten op het in het kader van een betreffende Activiteit door ALIGHTCAREERS verstrekte of ter beschikking gestelde materiaal, bij ALIGHTCAREERS.

9.2       Zonder toestemming van ALIGHTCAREERS is het Opdrachtgever niet toegestaan het door ALIGHTCAREERS verstrekte materiaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1     Onder overmacht in de zin van deze algemene voor­waarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van ALIGHTCAREERS, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van ALIGHTCAREERS kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door ALIGHTCAREERS ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.

10.2     Overmacht geeft ALIGHTCAREERS het recht hetzij de overeen­komst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoe­ring van haar verplichtingen op te schorten, ALIGHTcareersder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling gehouden.

10.3     Indien zich aan de zijde van ALIGHTCAREERS een overmachtsitu­atie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door ALIGHTCAREERS op de hoogte worden gesteld en zal ALIGHTCAREERS hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1      Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2      Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft ALIGHTCAREERS desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

11.3      ALIGHTCAREERS mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. ALIGHTCAREERS houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

12.1     ALIGHTCAREERS behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training of dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijke en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan ALIGHTCAREERS.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen ALIGHTCAREERS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen ALIGHTCAREERS en de opdrachtgever.

13.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat ALIGHTCAREERS een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Ja, bel mij voor een gratis intake!