Bel ons op: 020-8908131

Privacy reglement

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld door ALIGHTcareers ten behoeve van de uitvoering van coachings-, outplacement-, re-integratie- en begeleidingstrajecten voor startende ondernemers.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is een professionele en voorspoedig verloop van de trajecten, en een optimaal resultaat voor de cliënt alsook voor de eventuele opdrachtgever.

De gegevens worden 2 jaar bewaard en in het derde jaar na beëindiging van het coachingstraject vernietigd. Dit geldt zowel voor het papieren als digitale dossier. Financiële gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens die verstrekt worden aan ALIGHTcareers worden vertrouwelijk behandeld. Rapportages of andere gegevens worden alleen aan derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers) verstrekt na goedkeuring en akkoord van de cliënt.

Uitsluitend de coach en de eigenaar van ALIGHTcareers hebben toegang tot de gegevens.

De gegevens worden beschermd doordat de digitale dossiers afgeschermd zijn in een CRM door middel van een inlognaam en een passwoord. De papieren dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten archiefkast.

Cliënten hebben te allen tijde inzage in het eigen dossier. Opdrachtgevers hebben inzage na akkoord van de betreffende cliënt.

Op de privacyregels is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

 

Privacy verklaring in het kader van de AVG

ALIGHTcareers ALIGHTcareers, gevestigd aan Maassluisstraat 2
1062GD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.alightcareers.nl
Maassluisstraat 2
1062GD Amsterdam
020-8908131

Sylvie van den Meerendonk is de Functionaris Gegevensbescherming van ALIGHTcareers. Zij is te bereiken via sylvie@alightcareers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ALIGHTcareers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ALIGHTcareers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN) – alleen indien je een re-integratietraject via het UWV volgt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ALIGHTcareers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze diensten te leveren
– ALIGHTcareers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor facturatie en onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ALIGHTcareers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ALIGHTcareers) tussen zit. ALIGHTcareers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Teamleader als clientrelatiemanagementsysteem

Moneybird als facturatieprogramma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ALIGHTcareers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > bewaartermijn > reden
Personalia > Wettelijke bewaartermijn financiële administratie > Verplichting belastingdienst
Contactgegevens > Wettelijke bewaartermijn financiële administratie > Verplichting belastingdienst
BSN > Wettelijke bewaartermijn financiële administratie > Verplichting belastingdienst
Trajectgegevens > 2 jaar > T.b.v. vragen na afloop

Delen van persoonsgegevens met derden

ALIGHTcareers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ALIGHTcareers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ALIGHTcareers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ALIGHTcareers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alightcareers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ALIGHTcareers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ALIGHTcareers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@alightcareers.nl

Ja, bel mij voor een gratis intake!